logo   vk f 1 t you    gerb
 

LogoDO

Головна сторінка Наша школа Статут школи

Статут школи

(2 Голосів)

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Комунальний заклад «Малобілозерська спеціалізована естетична школа-інтернат ІІ-ІІІ ступенів «Дивосвіт» Запорізької обласної ради, надалі - Заклад є спеціалізованим загальноосвітнім навчальним закладом II-III ступенів, художньо-естетичного профілю з класами з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів для розвитку здібностей, обдарованості і таланту дітей, наданням професійної освіти.

Відповідно до рішення Запорізької обласної ради від 23.04.2002 № 12 "Про уточнений перелік об'єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Запорізької області" Малобілозерська обласна школа інтернатного типу "Дивосвіт" з найменуванням "Малобілозерська обласна спеціалізована загальноосвітня школа-інтернат художнього профілю "Дивосвіт" входить до складу об'єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Запорізької області.

Скорочене найменування Закладу: КЗ "Школа-інтернат "Дивосвіт" ЗОР.

$11.2.  Юридична адреса Закладу: 71672, Запорізька область, Василівський район, с. Мала Білозерка, вул. Щорса, 95. тел/факс: (06175)5-46-92, 5-41-77, 5-43-54.

$11.3.  Заклад є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в установах банків, реєстраційні рахунки в органах Державного казначейства України, печатку із своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом, штампи, фірмові бланки. Права й обов'язки юридичної особи Заклад набуває з дня його державної реєстрації.

$11.4.  Заклад є підзвітним, підконтрольним та підпорядкованим Запорізькій обласній раді та, за галузевою спрямованістю, підвідомчим управлінню освіти і науки Запорізької облдержадміністрації.

1.5.Головною метою Закладу є:

$1-  забезпечення реалізація права здібних і обдарованих учнів, переважно сільської місцевості, на здобуття повної загальної середньої освіти;

$1-  забезпечення всебічного розвитку особистості вихованців відповідно до їх задатків, нахилів, здібностей, індивідуальних, психічних та фізичних особливостей, культурних потреб;

-розкриття і повна реалізація потенційних можливостей вихованців.

1.6.Головними завданнями Закладу є:

-  забезпечення реалізації права громадян на отримання загальної середньої освіти;

-  виховання громадянина України;

-    виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей


українського народу та інших народів і націй;

-      формування і розвиток соціально зрілих, творчих особистостей з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості;

-  виховання в учнів (вихованців) поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов'язків людини і громадянина;

$1-     розвиток особистості учня, індивідуальних здібностей і обдарувань, наукового світогляду;

$1-     реалізація права учнів (вихованців) на вільне формування політичних і світоглядних переконань;

$1-     виховання свідомого ставлення до свого здоров'я та здоров'я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров'я учнів (вихованців);

$1-     створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство.

$11.7.  Заклад у своїй діяльності керується Конституцією України, чинним законодавством, у тому числі: законами України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про освіту", "Про загальну середню освіту", наказами Міністерства освіти і науки України, Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 14.06.2000 №964, Положенням про загальноосвітню школу-інтернат та загальноосвітню санаторну школу-інтернат, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 12.06.2003 № 363, нормативними актами щодо захисту прав дітей-інвалідів, нормами податкового законодавства України, що регулюють діяльність неприбуткових організацій, іншими діючими нормативними актами України, рішеннями Запорізької обласної ради, наказами управління освіти і науки Запорізької обласної державної адміністрації та цим Статутом, який затверджується Запорізькою обласною радою.

$11.8.  Заклад самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах своєї компетенції, передбаченої чинним законодавством України та цим Статутом.

1.9.  Заклад несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

$1-  безпечні умови освітньої діяльності;

$1-  дотримання державних стандартів освіти;

-    дотримання договірних зобов'язань з іншими суб'єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов'язань за міжнародними угодами;

-дотримання фінансової дисципліни.

1.10.     У Закладі визначена українська мова навчання і запроваджено
поглиблене вивчення української мови, хімії, малюнку та живопису відповідно до
профілю.

1.11.  Заклад має право:

-проходити в установленому порядку державну атестацію;

-    визначати форми, методи і засоби організації навчально-виховного процесу за погодженням із управлінням освіти і науки Запорізької облдержадміністрації;

-  визначати варіативну частину робочого навчального плану;

-  в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани;

-       спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;

$1-   використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до учасників навчально-виховного процесу;

$1-   самостійно укладати договори (контракти) з юридичними та фізичними особами;

$1-   отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб;

$1-   залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку, визначеному законодавством України;

-      розвивати власну соціальну базу: мережу спортивно-оздоровчих, лікувально-профілактичних, освітніх і культурних підрозділів.

1.12.   У Закладі створюються та функціонують:

-      предметні методичні об'єднання вчителів, методичні об'єднання вихователів та класних керівників, творчі групи, психологічна служба.

1.13.  Медичне обслуговування учнів (вихованців) та відповідні умови для
його організації забезпечуються відповідно до кошторису Закладу і здійснюються
його медичним персоналом та територіальним закладом охорони здоров'я.

1.14.     Взаємовідносини Закладу з юридичними і фізичними особами
визначаються угодами, що укладені між ними.

ІІ.ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

2.1.   Заклад планує свою роботу самостійно відповідно до перспективного та
річного плану.

В плані роботи відображаються найголовніші питання діяльності Закладу, визначаються перспективи його розвитку.

План роботи затверджується педагогічною радою Закладу.

2.2.   Основним документом, що регулює навчально-виховний процес, є
робочий навчальний план, що складається на основі типових навчальних планів,
розроблених та затверджених Міністерством освіти і науки України, із
конкретизацією варіативної частини і визначенням профілю навчання.

Робочий навчальний план Закладу погоджується радою Закладу і затверджується управлінням освіти і науки Запорізької облдержадміністрації.


У вигляді додатків до робочого навчального плану додаються розклав уроків (щоденний, тижневий) та режим роботи (щоденний, річний).

Експериментальний робочий навчальний план погоджується у встановленому порядку з Міністерством освіти і науки України.

2.3.    Відповідно до робочого навчального плану педагогічні працівники
Закладу самостійно добирають програми, підручники, навчальні посібники, що
мають гриф Міністерства освіти і науки України, а також науково-методичну
літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, засоби навчальної роботи, що
мають забезпечувати виконання статутних завдань та здобуття освіти на рівні
державних стандартів.

Навчально-виховний процес будується на педагогічно-обґрунтованому виборі педагогами змісту, форм і методів навчання і виховання.

$12.4.       Заклад здійснює навчально-виховний процес за денною формою навчання і цілодобовим перебуванням.

$12.5.       Зарахування дітей (учнів, вихованців) до Закладу здійснюється на конкурсній основі згідно з Інструкцією про порядок конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів), затвердженою Міністерством освіти і науки України.

У конкурсному відборі (конкурсі) можуть брати участь діти (учні, вихованці) незалежно від місця проживання.

2.6.   Мережа класів формується на підставі нормативів їх наповнюваності, з
урахуванням поділу класів (груп) при вивченні профільних та деяких окремих
предметів, затверджених Міністерством освіти і науки України відповідно до
санітарно-гігієнічних умов, допустимої площі на одного вихованця.

2.7.    Структура навчального року, а також тижневе навантаження учнів
встановлюються навчальним закладом в межах часу, що передбачений
робочим навчальним планом.

Навчальний рік розпочинається у День знань - 1 вересня і закінчується не пізніше 1 липня наступного року.

Тривалість навчального року обумовлюється виконанням навчальних програм з усіх предметів, але не може бути менше 190 робочих днів (ІІ-ІІІ ступені).

Структура навчального року (чверті, півріччя, семестри, триместри) та режим роботи встановлюються загальноосвітнім навчальним закладом у межах часу, передбаченого робочим навчальним планом, за погодженням з управлінням освіти і науки Запорізької облдержадміністрації.

2.8.    Відволікання учнів від навчальних занять на інші види діяльності
забороняється ( крім випадків, передбачених законодавством України).

2.9.       За погодженням з обласним управлінням освіти і науки
облдержадміністрації з урахуванням місцевих умов, специфіки та профілю
навчального закладу щорічно радою Закладу затверджується графік канікул,
тривалість яких протягом навчального року становить не менше ЗО календарних днів.

$12.10.     Тривалість уроків у Закладі у п'ятих - дванадцятих класах становить 45 хвилин. Зміна тривалості уроків допускається за погодженням з відповідними органами управління освітою та територіальними установами державної санітарно - епідеміологічної служби.

$12.11.     Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається розкладом уроків, що складається на кожен семестр відповідно до санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог, погоджується радою навчального закладу і затверджується директором.

Тривалість перерв між уроками встановлюється з урахуванням потреб в організації активного відпочинку і харчування учнів, але не менш як 10 хвилин, великої перерви (після другого або третього уроку) - 20 хвилин.

Тижневий режим роботи Закладу фіксується у розкладі навчальних занять.

Навчально-виховний процес здійснюється за різними формами: у вигляді уроків, лекцій, лабораторно-практичних та семінарських занять, диспутів, навчально-виробничих екскурсій тощо.

Навчально-виховна робота поєднується з науково-методичною, науково-дослідницькою та експериментально; поряд з традиційними методами і формами використовуються інноваційні технології навчання.

Крім різних форм обов'язкових навчальних занять, у навчальному закладі проводяться індивідуальні, групові, студійні, факультативні та інші позакласні заняття та заходи, що передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів та на розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдарувань.

Заклад може реалізовувати освітні програми і надавати платні послуги на договірній основі за переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України.

2.12.     Зміст, обсяг і характер домашніх завдань з кожного предмету
визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з
урахуванням індивідуальних особливостей учнів.

2.13.   У навчальному закладі визначення рівня досягнень учнів у навчанні
здійснюється відповідно до діючої системи оцінювання досягнень у навчанні
учнів (вихованців), ведеться тематичний облік знань. Система оцінювання
навчальної праці учнів - стимулююча.

У документі про освіту (табелі успішності, свідоцтві, атестаті) відображаються досягнення учнів у навчанні за семестри, навчальний рік та про державну підсумкову атестацію.

2.14.        Результати семестрового, річного, підсумкового оцінювання
доводяться до відома учнів класним керівником, вихователем (головою
атестаційної комісії).

2.15.  Порядок переведення і випуск учнів Закладу визначається Інструкцією
про переведення та випуск учнів (вихованців) навчальних закладів системи


загальної середньої освіти, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України від 14.04.2008 № 319.

2.16. Контроль за відповідністю освітнього рівня учнів, які закінчили певний ступень навчання, вимогам Державного стандарту загальної середньої освіти здійснюється шляхом їх державної підсумкової атестації. Порядок проведення державної підсумкової атестації визначається Положенням про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 18.02.2008 №94.

2.17.   Учням, які закінчили певний ступень навчального закладу, видається
відповідний документ про освіту:

по закінченні основної школи - свідоцтво про базову загальну середню освіту;

по закінченні Закладу - атестат про повну загальну середню освіту.

2.18.   За успіхи у навчанні для учнів (вихованців) встановлюються такі форми
морального і матеріального заохочення (в межах коштів, передбачених на ці цілі)
- листи-подяки, похвальні листи, похвальні грамоти, інше.

За відмінні успіхи в навчанні випускники III ступеня нагороджуються похвальною грамотою "За особливі успіхи у вивченні окремих предметів", медалями - золотою "За особливі успіхи у навчанні" або срібною "За успіхи у навчанні". За відмінні успіхи в навчанні випускники II ступеня одержують свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою.

2.19.       Діти-сироти і діти, які залишилися без піклування батьків,
перебувають в Закладі на повному державному забезпеченні.

2.20.   Діти, які мають вади у фізичному розвитку, утримуються за рахунок
держави.

III. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

3.1.  Учасниками навчально-виховного процесу у Закладі є:
учні (вихованці);

керівники;

педагогічні працівники; психологи; бібліотекарі; інші спеціалісти;

батьки або особи, які їх замінюють.

3.2.      Права і обов'язки учнів (вихованців), педагогічних та інших
працівників Закладу визначаються чинним законодавством України та цим
Статутом.

3.3.  Учні мають право:

- на вибір форми навчання, факультативів, спецкурсів, позашкільних та позакласних занять;

-       на користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною, корекційно-відновною та лікувально-оздоровчою базою Закладу;

-  на доступ до інформації з усіх галузей знань;

-  брати участь у різних видах науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;

-  брати участь у роботі органів громадського самоврядування Закладу;

$1-   брати участь в обговоренні і вносити власні пропозиції щодо організації навчально-виховного процесу, дозвілля учнів (вихованців);

$1-   брати участь у добровільних самодіяльних об'єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, групах за інтересами тощо;

-    на захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насилля, що порушують права або принижують їх честь, гідність;

-  на безпечні і нешкідливі умови навчання, виховання та праці.

3.4.  Учні зобов'язані:

-  оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками, підвищувати загальнокультурний рівень;

-      дотримуватися вимог Статуту, правил внутрішнього розпорядку, виконувати Правила поведінки для учнів;

$1-  бережливо ставитись до комунального, державного і особистого майна;

$1-  дотримуватися законодавства, моральних, етичних норм;

-     брати посильну участь у різних видах трудової діяльності, що не заборонені чинним законодавством України;

-  дотримуватися правил особистої гігієни.

$13.5.   Педагогічними працівниками Закладу можуть бути особи з високими моральними якостями, які мають відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, здійснюють педагогічну діяльність, забезпечують результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров'я яких дозволяє виконувати професійні обов'язки.

$13.6.   Призначення на посаду та звільнення з посади педагогічних та інших працівників й інші трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законами України "Про освіту", "Про загальну середню освіту" та іншими законодавчими актами.

3.7.  Педагогічні працівники мають право на:

-  захист професійної честі, гідності;

$1-   самостійний вибір форм, методів, засобів навчальної роботи, не шкідливих для здоров'я учнів (вихованців);

$1-   участь в обговоренні та вирішенні питань організації навчально-виховного процесу;

проведення в установленому порядку науково-дослідної, експериментальної, пошукової роботи;

-  виявлення педагогічної ініціативи;


-      позачергову атестацію з метою отримання відповідної категорії, педагогічного звання;

$1-  участь у роботі органів громадського самоврядування Закладу;

$1-  підвищення кваліфікації, перепідготовку;

-  отримання пенсії, у тому числі і за вислугу років, в порядку, визначеному чинним законодавством України;

-   на матеріальне, житлово-побутове та соціальне забезпечення відповідно до чинного законодавства України;

-інші права, що не суперечать чинному законодавству України.

Відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов'язків не допускається, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України.

3.8.  Педагогічні працівники зобов'язані:

$1-        забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм на рівні обов'язкових державних вимог;

$1-        сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також збереженню їх здоров'я, здійснювати пропаганду здорового способу життя;

-  сприяти зростанню іміджу Закладу;

-      настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;

-   виховувати в учнів (вихованців) повагу до батьків, жінки, старших за віком, народних традицій та звичаїв, духовних та культурних надбань народу України;

готувати учнів (вихованців) до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

-  дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати гідність учнів;

$1-   захищати учнів від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігати вживанню ними алкоголю, наркотиків, тютюну, іншим шкідливим звичкам;

$1-   постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну і політичну культуру; виконувати Статут Закладу, правила внутрішнього розпорядку, умови контракту чи трудового договору;

$1-   виконувати накази і розпорядження керівника Закладу, управління освіти і науки Запорізької облдержадміністрації;

-  брати участь у роботі педагогічної ради.

3.9.  У Закладі обов'язково проводиться атестація педагогічних працівників.
Атестація здійснюється, як правило, один раз на п'ять років відповідно до
Типового положення про атестацію педагогічних працівників України,
затвердженого Міністерством освіти і науки України.

3.10.  Педагогічні працівники, які систематично порушують Статут, правила
внутрішнього розпорядку Закладу, не виконують посадових обов'язків, умови
колективного договору, контракту або за результатами атестації не відповідають
займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства України.

3.11.  Батьки та особи, які їх замінюють, мають право:

-      обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування;

$1-   звертатись до органів управління освітою, керівника Закладу і органів громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей;

$1-   брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного процесу та зміцненні матеріально-технічної бази Закладу;

-     на захист законних інтересів своїх дітей в органах громадського самоврядування Закладу та у відповідних державних, судових органах.

3.12.  Батьки та особи, які їх замінюють, несуть відповідальність за здобуття
дітьми повної загальної середньої освіти і зобов'язані:

$1-  забезпечувати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за будь-якою формою навчання;

$1-  постійно дбати про фізичне здоров'я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;

$1-  поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, сім'ї, державної та рідної мови, повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів;

-виховувати у дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини.

3.13.  Представники громадськості мають право:

-обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування у Закладі;

-керувати учнівськими об'єднаннями за інтересами і гуртками, секціями;

сприяти поліпшенню матеріально-технічної бази, фінансовому забезпеченню Закладу;

$1-  проводити консультації для педагогічних працівників;

$1-  брати участь в організації навчально-виховного процесу.

3.14.  Представники громадськості зобов'язані:

-дотримуватися Статуту Закладу;

-виконувати накази та розпорядження керівника Закладу, рішення органів громадського самоврядування,

-захищати учнів від всіляких форм фізичного та психічного насильства,

-   пропагувати здоровий спосіб життя, шкідливість вживання алкоголю, наркотиків, тютюну тощо.

IV. УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ

4.1. Управління Закладом здійснюється Запорізькою обласною радою. Безпосереднє керівництво Закладом здійснює його директор. Директором може бути тільки громадянин України, який має вищу педагогічну освіту на рівні


спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менш як 3 роки.                                       

Директор призначається на посаду та звільняється з посади рішенням Запорізької обласної ради.

4.2. Вищим органом громадського самоврядування Закладу є загальні збори трудового колективу, що скликаються не менше одного разу на рік.

Делегати загальних зборів з правом вирішального голосу обираються від таких трьох категорій:

$1-  працівників Закладу - зборами трудового колективу;

$1-  учнів Закладу - класними зборами;

$1-  батьків, представників громадськості - класними батьківськими зборами. Кожна категорія обирає однакову кількість делегатів.

Термін їх повноважень становить 1 (один) рік.

Загальні збори правочинні, якщо в їх роботі бере участь не менше половини делегатів кожної з трьох категорій. Рішення приймається простою більшістю» голосів присутніх делегатів.

Право скликати збори мають голова ради Закладу, учасники зборів, якщо за це висловилось не менше третини їх загальної кількості, директор Закладу, засновник.

Загальні збори:

$1-  обирають раду Закладу, її голову, встановлюють термін їх повноважень;

$1-  заслуховують звіт директора і голови ради Закладу;

$1-       розглядають питання навчально-виховної, методичної і фінансово-господарської діяльності Закладу;

$1-       затверджують основні напрями вдосконалення навчально-виховного процесу, розглядають інші найважливіші напрями діяльності Закладу;

$1-       приймають рішення про стимулювання праці керівників та інших педагогічних працівників.

4.3. У період між загальними зборами діє рада Закладу.

4.3.1.  Метою діяльності ради є:

-сприяння демократизації і гуманізації навчально-виховного процесу;

$1-     об'єднання зусиль педагогічного і учнівського колективів, батьків, громадськості щодо розвитку Закладу та удосконалення навчально-виховного процесу;

$1-     формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління Закладом;

-розширення колегіальних форм управління Закладом;

-    підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов'язаних з організацією навчально-виховного процесу;

4.3.2.  Основними завданнями ради є:

-    підвищення ефективності навчально-виховного процесу у взаємодії з сім'єю, громадськістю, державними та приватними інституціями;

-  визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямів розвитку Закладу та сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню навчально-виховного процесу;

$1-   формування навичок здорового способу життя;

$1-   створення належного педагогічного клімату в Закладі;

-  сприяння духовному, фізичному розвитку учнів (вихованців) та набуття ними соціального досвіду;

-    підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання та виховання учнів, творчих пошуків і дослідно-експериментальної роботи педагогів;

-  сприяння організації дозвілля та оздоровлення учнів (вихованців);

-    підтримка громадських ініціатив щодо створення належних умов і вдосконалення процесу навчання та виховання учнів;

-  ініціювання дій, що сприяли б неухильному виконанню положень чинного законодавства щодо обов'язковості загальної середньої освіти;

стимулювання морального та матеріального заохочення учнів «вихованців), сприяння пошуку, підтримки обдарованих дітей;

-  зміцнення партнерських зв'язків між родинами учнів (вихованців) та Закладом з метою забезпечення єдності навчально-виховного процесу.

4.3.3.    До ради обираються пропорційно представники від педагогічного
колективу, учнів (вихованців) ІІ-ІІІ ступенів навчання, батьків і громадськості.
Представництво в раді й загальна її чисельність визначаються загальними
зборами Закладу.

Рішення про дострокове припинення роботи члена ради з будь-яких причин приймається виключно загальними зборами.

На чергових виборах склад ради оновлюється не менше ніж на третину.

4.3.4.  Рада Закладу діє на засадах:

-     пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;

$1-  дотримання вимог законодавства України;

$1-  колегіальності ухвалення рішень;

$1-  добровільності і рівноправності членства;

$1-  гласності.

Рада працює за планом, що затверджується загальними зборами.

Кількість засідань визначається їх доцільністю, але має бути не меншою чотирьох разів на навчальний рік.

Засідання ради може скликатися її головою або з ініціативи директора Закладу, засновника, а також членами ради.

Рішення ради приймається простою більшістю голосів за наявності на засіданні не менше двох третин її членів.

У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови ради. . Рішення ради, що не суперечать чинному законодавству України та Статуту Закладу, доводяться в семиденний термін до відома педагогічного колективу, учнів (вихованців), батьків або осіб, які їх замінюють, та громадськості.

У разі незгоди адміністрації Закладу з рішенням ради створюється узгоджувальна комісія, що розглядає спірне питання.

До складу комісії входять представники органів громадського самоврядування, адміністрації, профспілкового комітету Закладу.

4.3.5.  Очолює раду Закладу голова, який обирається із складу ради.
Голова ради може бути членом педагогічної ради.
Головою ради не можуть бути директор та його заступники.
Для вирішення поточних питань рада може створювати постійні або

тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісій і зміст їх роботи визначаються радою.

Члени ради мають право виносити на розгляд усі питання, що стосуються діяльності Закладу, пов'язані з організацією навчально-виховного процесу, проведенням оздоровчих та культурно-масових заходів.

4.3.6.  Рада Закладу:

-  організовує виконання рішень загальних зборів;

$1-   вносить пропозиції щодо зміни типу, статусу, профільності навчання, вивчення іноземних мов та мов національних меншин;

$1-   спільно з адміністрацією розглядає і затверджує план роботи Закладу та здійснює контроль за його виконанням;

$1-   разом з адміністрацією здійснює контроль за виконанням Статуту Закладу;

$1-   затверджує режим роботи Закладу;

$1-   сприяє формуванню мережі класів Закладу, обґрунтовуючи її доцільність в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування;

$1-   приймає рішення спільно з педагогічною радою про представлення до нагородження випускників Закладу золотою медаллю "За високі досягнення у навчанні" або срібною медаллю "За досягнення у навчанні" та нагородження учнів похвальними листами "За високі досягнення у навчанні" та похвальними грамотами "За особливі досягнення у вивченні окремих предметів";

$1-   разом із педагогічною радою визначає доцільність вибору навчальних предметів варіативної частини робочих навчальних планів, враховуючи можливості, потреби учнів (вихованців), а також тенденції розвитку регіону, суспільства і держави;

-  погоджує робочий навчальний план на кожний навчальний рік;

$1-   заслуховує звіт голови ради, інформацію директора та його заступників з питань навчально-виховної, фінансово-господарської діяльності;

$1-   бере участь у засіданнях атестаційної комісії з метою обговорення питань про присвоєння кваліфікаційних категорій вчителям;

-   вносить на розгляд педагогічної ради пропозиції щодо поліпшення організації позакласної та позашкільної роботи з учнями (вихованцями);

-   виступає ініціатором проведення добродійних акцій;

-    вносить на розгляд педагогічної ради та управління освіти і науки Запорізької облдержадміністрації пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;

-  ініціює розгляд кадрових питань та бере участь у їх вирішенні;

-     сприяє створенню та діяльності центрів дозвілля, а також залучає громадськість, батьків (осіб, які їх замінюють) до участі в керівництві гуртками, іншими видами позакласної та позашкільної роботи, до проведення оздоровчих та культурно-масових заходів з учнями (вихованцями);

-  розподіляє і контролює кошти фонду загального обов'язкового навчання, приймає рішення про надання матеріальної допомоги учням (вихованцям);

-  розглядає питання родинного виховання;

-  бере участь за згодою батьків або осіб, які їх замінюють, в обстеженні житлово-побутових умов учнів, які перебувають в несприятливих соціально-економічних умовах;

-  сприяє педагогічній освіті батьків;

$1-     сприяє поповненню бібліотечного фонду та передплаті періодичних видань;

$1-     розглядає питання здобуття обов'язкової загальної середньої освіти учнями (вихованцями);

$1-     організовує громадський контроль за харчуванням і медичним обслуговуванням учнів (вихованців);

$1-     розглядає звернення учасників навчально-виховного процесу з питань роботи Закладу;

-     вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;

-  може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісій та зміст їх роботи визначаються радою.

$14.4.     При Закладі за рішенням загальних зборів може створюватися і діяти піклувальна рада.

$14.5.     Метою діяльності піклувальної ради є створення умов доступності загальної середньої освіти для всіх громадян, задоволення освітніх потреб особи, залучення широкої громадськості до вирішення проблем навчання і виховання.

4.5.1.  Основними завданнями піклувальної ради є:

$1-    сприяння виконанню законодавства України щодо обов'язковості повної загальної середньої освіти;

$1-    співпраця з органами виконавчої влади, організаціями, підприємствами, % становами, навчальними закладами, окремими громадянами, спрямована на поліпшення умов навчання і виховання учнів (вихованців) у Закладі;

$1-      зміцнення навчально-виробничої, матеріально-технічної, спортивної, корекційно-відновної та лікувально-оздоровчої бази Закладу;

$1-      організація змістовного дозвілля та оздоровлення учнів (вихованців), педагогічних працівників;

$1-      вироблення рекомендацій щодо раціонального використання фонду загальнообов'язкового навчання;

$1-   запобігання дитячій бездоглядності;

$1-   сприяння працевлаштуванню випускників Закладу;

-      стимулювання творчої праці педагогічних працівників та учнів (вихованців);

-  всебічне зміцнення зв'язків між родинами учнів (вихованців) та Закладом.

4.5.2.  Піклувальна рада формується у складі 5 осіб з представників місцевих
органів виконавчої влади та самоврядування, підприємств, установ, організацій,
навчальних закладів, окремих громадян, у тому числі іноземних.

Члени піклувальної ради обираються на загальних зборах Закладу голосування простою більшістю голосів.

Члени піклувальної ради працюють на громадських засадах.

Не допускається втручання членів піклувальної ради в навчально-виховний процес (відвідування уроків тощо) без згоди керівника Закладу.

У випадках, коли хтось із членів піклувальної ради вибуває, на загальних зборах на його місце обирається інша особа.

4.5.3. Піклувальна рада діє на засадах:

-     пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;

-          дотримання вимог чинного законодавства України;

-          самоврядування;

-          колегіальності ухвалення рішень;

-          добровільності і рівноправності членства;

-          гласності.

Робота піклувальної ради планується довільно. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але, як правило, не менш ніж чотири рази на рік. Позачергові засідання можуть проводитись також на вимогу третини і більше її членів.

Засідання піклувальної ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її членів.

Рішення піклувальної ради приймається простою більшістю голосів.

Піклувальна рада інформує про свою діяльність у доступній формі на зборах, у засобах масової інформації, через спеціальні стенди тощо.

Рішення піклувальної ради в 7-денний термін доводяться до відома колективу Закладу, батьків, громадськості. їх виконання організовується членами піклувальної ради.

4.5.4.       Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом
голосування на її засіданні з числа членів піклувальної ради.

З числа членів піклувальної ради також обираються заступник та секретар. Голова піклувальної ради:

$1-  скликає і координує роботу піклувальної ради;

$1-  готує і проводить засідання, затверджує рішення піклувальної ради;

$1-  визначає функції заступника, секретаря та інших членів;

$1-  представляє піклувальну раду в установах, підприємствах та організаціях з питань, віднесених до її повноважень.

Голова піклувальної ради має право делегувати свої повноваження членам піклувальної ради.

4.5.5.  Піклувальна рада має право:

$1-  вносити на розгляд Запорізької обласної ради та управління освіти і науки Запорізької облдержадміністрації, керівника Закладу, загальних зборів пропозиції щодо зміцнення матеріально-технічної, навчально-виробничої, культурно-спортивної, корекційно-відновної та лікувально-оздоровчої бази Закладу;

$1-  залучати додаткові джерела фінансування Закладу;

-     вживати заходи до зміцнення матеріально-технічної та навчально-методичної бази Закладу;

$1-  стимулювати творчу працю педагогічних, учнів (вихованців);

$1-  брати участь у розгляді звернень громадян з питань, що стосуються роботи Закладу, з метою сприяння їх вирішенню у встановленому порядку;

-      створювати комісії, ініціативні групи, до складу яких входять представники громадськості, педагогічного колективу, батьки або особи, які їх замінюють, представники учнівського самоврядування.

4.6. Директор Закладу:

$1-  без доручення діє від імені Закладу, представляє його інтереси в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, судових інстанціях, інших організаціях, у відносинах з юридичними та фізичними особами, укладає договори, видає довіреності, відкриває в установах банків рахунки;

$1-  керує діяльністю Закладу, здійснює керівництво колективом, прийом і звільнення працівників, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників;

-організовує навчально-виховний процес;

-забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, рівнем досягнень учнів (вихованців) у навчанні;

-розробляє структуру і штатний розклад Закладу;

-розподіляє обов'язки між своїми заступниками, затверджує положення про структурні підрозділи та посадові інструкції працівників;

-    призначає класних керівників, вихователів, завідуючих навчальними кабінетами, майстернями, навчально-дослідними ділянками;

$1-  розпоряджається в установленому порядку майном Закладу та коштами;

$1-  відповідає за якість і ефективність роботи педагогічного колективу;

$1-        укладає колективний договір з профспілковим комітетом і несе відповідальність за його виконання в межах своїх повноважень;

$1-        за погодженням із профспілковим комітетом затверджує правила внутрішнього розпорядку, посадові обов'язки працівників Закладу;

-   підтримує та створює умови для професійного зростання педагогічних працівників, творчого пошуку та застосування ними ефективних форм і методів

навчання та виховання;

$1-  здійснює контроль за проходженням працівниками у встановлені терміни обов'язкових медичних оглядів і несе за це відповідальність;

$1-  забезпечує дотримання вимог з охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, техніки безпеки;

$1-  забезпечує права учнів (вихованців) на захист їх від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;

-контролює організацію харчування і медичного обслуговування учнів;

-     створює необхідні умови для участі вихованців у позакласній та позашкільній роботі, проведення виховної роботи;

-видає у межах своєї компетенції накази і контролює їх виконання;


-     несе відповідальність за свою діяльність перед учнями, батькам працівниками та загальними зборами, засновником, місцевими органами державної виконавчої влади тощо.

4.7.    Обсяг педагогічного навантаження вчителів визначається на підставі
законодавства директором Закладу і затверджується управлінням освіти і науки
Запорізької облдержадміністрації;

Обсяг педагогічного навантаження може бути менше тарифної ставки ( посадового окладу) лише за письмовою згодою педагогічного працівника.

Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається лише у разі зміни кількості годин з окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом, або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням законодавства про працю.

4.8.  У Закладі створюється постійно діючий дорадчий колегіальний орган —
педагогічна рада.

Головою педагогічної ради є директор Закладу.

4.9.  Педагогічна рада розглядає питання:

$1-   удосконалення і методичного забезпечення навчально-виховного процесу, планування та режиму роботи Закладу;

$1-   переведення учнів до наступних класів і їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за досягнення у навчанні;

$1-   підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;

$1-   морального та матеріального заохочення учнів (вихованців) та працівників Закладу.

4.10.   Робота педагогічної ради планується в довільній формі відповідно до
потреб Закладу. Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю,
але не може бути менше чотирьох разів на рік.

Члени педагогічної ради мають право виносити на її розгляд актуальні питання навчально-виховного процесу.

4.11.   У Закладі можуть створюватись учнівські та вчительські громадські
організації, що діють відповідно до чинного законодавства України.

V. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА

$15.1.   Матеріально-технічна база Закладу включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, транспортні засоби, інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у балансі Закладу.

$15.2.   Майно Закладу є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст Запорізької області і закріплюється за ним на праві оперативного управління. Здійснюючи право оперативного управління, Заклад володіє, користується та розпоряджається майном, з обмеженням правомочності розпорядження щодо основних фондів відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту. Основними фондами Заклад має право розпоряджатися лише з дозволу Запорізької обласної ради відповідно до встановленого порядку.

5.3.    Заклад відповідно до чинного законодавства України користується
землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання
вимог та норм з їх охорони.

5.4.     Вилучення майна Закладу може мати місце лише у випадках,
передбачених чинним законодавством України. Збитки, завдані Закладу внаслідок
Порушення його майнових прав іншими юридичними та фізичними особами,
органами державної влади чи органами місцевого самоврядування
відшкодовуються Закладу відповідно до чинного законодавства України.

5.5.   Відчуження майна, що закріплене за Закладом на праві оперативного
управління, здійснюється за попередньою згодою Запорізької обласної ради
відповідно до чинного законодавства України і у порядку, затвердженому
рішенням Запорізької обласної ради. Кошти, одержані від відчуження об'єктів
(майна) спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області,
зараховуються до обласного бюджету.

5.6.   Заклад має право надавати в оренду майно, що закріплене за ним на
праві оперативного управління, юридичними та фізичними особами відповідно до
чинного законодавства України і у порядку, визначеному рішенням Запорізької
обласної ради.

5.7: Для забезпечення навчально-виховного процесу база Закладу складається із навчальних кабінетів, майстерень, спортивного, актового і читального залів, бібліотеки, архіву, радіоцентру, медичного, лінгафонного і комп'ютерного кабінетів, спального блоку с кімнатами для відпочинку та дозвілля, харчоблоку, їдальні, приміщення для інженерно-технічного та навчально-допоміжного персоналу, кімнати психологічного розвантаження тощо.

5.8.      Відповідно до рішення виконавчого комітету Малобілозерської сільської ради від 20.06.2006 № 22 Заклад має земельну ділянку, де розміщуються

спортивні майданчики, навчально-дослідні ділянки, зона відпочинку, господарські будівлі, пральня, гаражі, сараї, комори, льох тощо.

5.9.    Заклад зобов'язаний погоджувати із Запорізькою обласною радою питання відмови від права постійного користування (оренди) земельними

ділянками або зміни їх меж.

VI. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

6.1.  Заклад не є прибутковим.

6.2.       Фінансово-господарська діяльність Закладу здійснюється на основі
його кошторису.

6.3.  Джерелами формування кошторису Закладу є:

-  кошти обласного бюджету;

$1-   кошти, одержані як благодійні внески, або пожертвування від фізичних та юридичних осіб;

$1-   власні надходження, отримані згідно з чинним законодавством України, від здачі в оренду майна;

-  інші кошти, набуті на підставах, не заборонених законодавством України.

6.4.  Кошти спеціального фонду, не використані Закладом у поточному році
не вилучаються і використовуються у наступному році.

Власні надходження Закладу використовуються відповідно до чинного законодавства України.

6.5.  Заклад має право на придбання та оренду необхідного обладнання та
інші матеріальні ресурси, користуватися послугами будь-якого підприємства,
установи, організації або фізичної особи, фінансувати за рахунок власних
надходжень заходи, що сприяють поліпшенню соціально-побутових умов
трудового колективу.

6.6.     В Закладі для трудового виховання і забезпечення вихованців
продуктами харчування власного виробництва можуть створюватися підсобні
господарства з необхідним інвентарем, обладнанням і транспортом.

6.7.        Планування, облік, калькуляція собівартості продукції, яка
виробляється в виробничих структурах Закладу, здійснюється відповідно до
порядку, встановленого законодавством України.

$16.8.    Заклад здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, складає статистичну інформацію, а також надає згідно з вимогами чинного законодавства України до відповідних органів фінансову звітність та статистичну інформацію щодо своєї діяльності.

$16.9.    Порядок діловодства і бухгалтерського обліку в Закладі визначається законодавством та нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України та інших центральних органів виконавчої влади, яким підвідомчий Заклад.

$16.10.     Контроль за фінансовою, а також за окремими сторонами діяльності Закладу здійснюється управлінням освіти і науки Запорізької облдержадміністрації та іншими відповідними органами в межах їх компетенції мідно з чинним законодавством України.

$16.11.     Контроль за статутною діяльністю та ефективним використанням майна, що є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст Запорізької області здійснюється Запорізькою обласною радою.

6.12.      Директор та головний бухгалтер Закладу несуть персональну
відповідальність за додержання порядку ведення й достовірність обліку та
статистичної звітності.

VII. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

$17.1.       Заклад за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, власних надходжень має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, встановлювати відповідно до законодавства прямі зв'язки з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями.

$17.2.       Заклад має право відповідно до чинного законодавства України складати угоди про співробітництво з навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об'єднаннями інших країн.

VIII. ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

$18.1.    Державний контроль за діяльністю Закладу здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики в сфері загальної середньої освіти.

$18.2.    Державний контроль здійснюють Міністерство освіти і науки України, Державна інспекція навчальних закладів, управління освіти і науки Запорізької облдержадміністрації.

8.3.       Основною формою державного контролю за діяльністю Закладу є
атестація, що проводиться не рідше одного разу на десять років у порядку,
встановленому Міністерством освіти і науки України.

8.4.  У період між атестацією проводяться перевірки (інспектування) Закладу
з питань, пов'язаних з її навчально-виховною та лікувально-оздоровчою
діяльністю. Зміст, види і періодичність цих перевірок визначаються залежно від
стану навчально-виховної, але не частіше
1-2 разів на рік.

Перевірки з питань, не пов'язаних з навчально-виховною та лікувально-оздоровчою діяльністю Закладу, проводяться Запорізькою обласною радою відповідно до законодавства.

IX. ПРИПИНЕННЯ ЗАКЛАДУ

$19.1.      Припинення Закладу здійснюється за рішенням Запорізької обласної ради або суду згідно з чинним законодавством України.

$19.2.      Заклад втрачає право юридичної особи і визнається таким, що припинився, з дня внесення до Єдиного державного реєстру запису про його припинення.

X. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

10.1. Цей Статут набирає чинності з моменту його державної реєстрації відповідно до чинного законодавства України. Зміни та доповнення до Статуту вносяться в порядку, визначеному чинним законодавством України, та набувають юридичної сили з моменту їх державної реєстрації.