logo   vk f 1 t you    gerb
 

LogoDO

Головна сторінка Вчителям

Корисна інформація для вчителів

Ключові компетентності


Програми: інтегровані + курси за вибором + зразок

Компетенції:

Програми з мистецьких  дисциплін

https://artmon59-new.ed-era.com/kompetentnosty.html

Українська мова

https://ukrmon59-new.ed-era.com/kompetentnisniy_pidkhid.html

Українська література

https://litmon59-new.ed-era.com/klyuchovy_kompetentnosty.html

Фізика

https://physicsmon79-new.ed-era.com/kluchovi_kompetentnosti.html

Історія

https://histmon59-new.ed-era.com/kompetentnyst.html

Географія

https://geomon69-new.ed-era.com/object_potential.html

Хімія

https://chemestrymon79-new.ed-era.com/kluchovi_kompetentnosti.html

Біологія

https://biomon69-new.ed-era.com/kluchovi_kompetentnosti.html

Англійська мова

https://englishmongeneral59.ed-era.com/kompetentnyst.html

Ключові зміни в програмах (документ)

https://goo.gl/lsC9q9

 

Інтегровані програми


 

 Завантажити 

 

Вимоги до оформлення статей

(1 Голос)

Вимоги, Заява, Приклад, Оформлення джерел (ЗАВАНТАЖИТИ)

 

Рукописи статей повинні бути оформлені належним чином і відповідати вимогам ВАК України до фахових публікацій і профілю видання.

Стаття має складатися з таких розділів:

- вступ – постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими та практичними завданнями (5–10 рядків);

- аналіз основних досліджень та публікацій, у яких започатковано розв’язання цієї проблеми і на які спирається автор, виокремлення не вирішених раніше питань загальної проблеми (2–4 абзаци);

- формулювання цілей статті (постановка завдання) (5–7 рядків);

- виклад основного матеріалу дослідження з обґрунтуванням отриманих наукових результатів (від 5–6 сторінок тексту);

- висновки з описаного дослідження і перспективи подальших розвідок у цьому напрямі (до 1 сторінки);

- список використаних джерел (5–7 джерел).

Вимоги до оформлення статей

Загальні вимоги:

Мова рукопису: українська, російська, англійська.

Обсяг статті: 8–10 сторінок (до 12000 символів з пропусками); 12–15 сторінок (для докторів наук) (у межах 14000 символів з пропусками).

Текст  має бути набраний у текстовому редакторі MS Word.

Шрифт тексту – Times New Roman, звичайний, рядки без переносів; розмір – 14, міжрядковий інтервал – 1,5; розмір полів: верхнє, нижнє, ліве та праве – 2 см, абзацний відступ – 1 см. Нумерація сторінок – у правому нижньому куті.

Усі кольорові ілюстрації необхідно надсилати з роздільною здатністю (Resolution) не менше 300 (pixels/inch).

Оформлення структурних елементів статті:

у лівому верхньому куті – УДК (напівжирним написанням) (див.: Універсальний десятковий класифікатор: http://www.udcc.org/udcsummary/php/index.php?lang=uk);

у правому верхньому куті – (курсивом) прізвище, ім’я, по батькові автора (авторів), науковий ступінь, посада автора, місце роботи, через кому – назва міста.

через один інтервал – назва статті (напівжирним написанням), вирівнювання по центру;

через один інтервал – анотація (550–600 знаків з пробілами – 5–8 рядків) і ключові слова (до 5–7 слів) українською мовою (курсивом);

через один інтервал – текст статті;

посилання в тексті супроводжується цифрами у квадратних дужках із позначенням номера цитованого видання в списку літератури і через кому – сторінки: [1, с. 25]; кілька джерел розділяти крапкою з комою [2, с. 47; 4, с. 5]; схеми і малюнки прив’язувати до тексту;

через один інтервал після тексту статті подається список використаної літератури мовою джерела, на яке посилаються, в алфавітному порядку (не більше 7 посилань), розмір шрифта – 12. (Див.: Приклади оформлення бібліографічного опису у списку джерел, який наводять у дисертації, і списку опублікованих робіт, який наводять в авторефераті / Бюлетень ВАК України. – 2008. - №3. – С. 9–13);

через один інтервал російською мовою (курсивом): П.І.П (повністю), назва статті, анотація (550–600 знаків з пробілами – 5–8 рядків) і ключові слова (до 5–7 слів) російською мовою (курсивом);

англійською мовою (курсивом): П.І.П (повністю), назва статті, розширена анотація обсягом 150–250 слів (курсивом) і ключові слова англійською мовою. Якщо стаття написана російською мовою, анотації подаються українською та англійською мовами; якщо статтю представлено англійською мовою, автор подає анотації українською і російською мовами;

- через один інтервал подається перекладений та транслітерований латиницею пристатейний список використаних джерел, розмір шрифта – 12 пунктів.  (Примітка: транслітерація української мови латиницею здійснюється відповідно Постанови Кабінету міністрів України № 55 від 27.01.2010; транслітерація російської мови латиницею виконується згідно міждержавного стандарту ГОСТ 7.79-2000 (ISO) «Система стандартов по информации, библиотечному и издательсому делу. Правила транслитерации кирилловского письма латинським шрифтом») (Рекомендуємо скористатися Правилами оформлення пристатейного списку використаних джерел (латиницею) (Див. документ)

- через один інтервал – дата надхождення статті (курсивом, вирівнювання вправо).

Відомості про автора (авторів):

На окремому аркуші (в окремому файлі) слід подати наступні відомості: прізвище, ім’я, по-батькові, науковий ступінь, вчене звання, посада, домашня і службова адреси із зазначенням індексу, контактний телефон і електронна пошта (обов’язково).

Статті надсилаються:

на поштову адресу редакції у 2-х примірниках – на папері формату А4 і в електронному запису в текстовому редакторі Word  (на диску) (див. поштову адресу редакції : вул. Максима Берлинського, 9, м. Київ, 04060. Інститут проблем виховання НАПН України. Журнал «Мистецтво та освіта»);

або електронною поштою на електронну адресу: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду ;

або подаються особисто до редакції журналу (адреса редакції : вул. Максима Берлинського, 9, м. Київ, 04060. Інститут проблем виховання НАПН України. Журнал «Мистецтво та освіта», 7 поверх).

Редакція залишає за собою право здійснювати редакційну правку рукопису.

У разі доопрацювання статті авторами датою надходження в редакцію вважається дата її повторного надсилання.

За відмови в публікації рукописи авторам не повертаються.

Друкування наукових статей у журналі «Мистецтво та освіта» здійснюється коштом авторів. Оплата здійснюється після рецензування і затвердження статті редакційною колегією журналу. Вартість однієї сторінки публікації визначається на час видання. Повідомлення про прийняття статті до друку і реквізити на оплату надсилаються на електронну пошту автора.